Nederlandse versie


Deze privacyverklaring heeft betrekking op de door Nationale-Nederlanden Nederland B.V. (hierna te noemen Nationale-Nederlanden of NN) geïnitieerde website 'Supporter van alle Hardlopers'. Supportervanallehardlopers.nl is een website waar u als deelnemers aan hardloopevenementen waarvan Nationale-Nederlanden de sponsor is, een eigen parcours kunt genereren en delen.

Nationale-Nederlanden hecht veel belang aan uw privacy en daarom gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hiervoor nemen we zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen. In dit privacy statement vindt u informatie over de wijze waarop we met uw persoonsgegevens omgaan. Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen, indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op onze website. Deze versie is van ​14 augustus 2020.

We houden ons aan de Nederlandse en Europese wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. We respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe we dit precies doen, en welke persoonsgegevens we van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Welke ​persoonsgegevens ​verwerken ​we?

NN verwerkt geen persoonsgegevens op deze website. voor het maken van een gepersonaliseerde afbeelding van de door u te lopen route.

English version


This privacy statement relates to the "Supporter of all Runners" website initiated by Nationale-Nederlanden Nederland B.V. (hereinafter referred to as Nationale-Nederlanden or NN). Supportervanallehardlopers.nl is a website where you, as a participant in running events of which Nationale-Nederlanden is the sponsor, can generate and share your own course.

Nationale-Nederlanden attaches great importance to your privacy and therefore we handle your personal data with care. To this end we take both visible and invisible measures. In this privacy statement you will find information on how we handle your personal data. This privacy statement can change from time to time, if new developments give reason to do so. You can always find the most current privacy statement on our website. This version is from August 14, 2020.

We comply with Dutch and European laws and regulations regarding the protection of personal data. We respect the privacy of visitors to our website and ensure that the personal information you provide is treated confidentially. How we do this exactly, and what personal data we collect from you for what purposes, you can read below.

What personal data do we process?

NN does not process any personal data on this website. for the creation of a personalised image of the route you wish to walk.