Algemene voorwaarden NN Hardloopsupporter 2024

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Nationale-Nederlanden georganiseerde actie ‘NN Hardloopsupporter’ (verder te noemen: de Actie). Deze actie is geïnitieerd door Nationale-Nederlanden.

De actie wordt uitgevoerd op www.hardloopsupporter.nl. Het is van dinsdag 26 maart tot en met zondag 14 april 2024 10:00 uur mogelijk om aanmoedigingsvideo’s in te sturen voor de NN Marathon Rotterdam, die plaatsvindt op zondag 14 april 2024. Doel is om zoveel mogelijk aanmoedigingsvideo’s te tonen aan deelnemers van de NN Marathon Rotterdam. Na afloop van de NN Marathon Rotterdam zijn de ingestuurde aanmoedigingsvideo’s te bekijken op www.hardloopsupporter.nl;

Nationale-Nederlanden behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de algemene voorwaarden zal dan https://www.hardloopsupporter.nl/nl/voorwaarden worden onder vermelding van de datum van wijziging;

Door een aanmoedigingsvideo in te sturen komt er een overeenkomst tot stand tussen enerzijds Nationale-Nederlanden Nederland B.V., kantoorhoudend aan de Schenkkade 65, 2595 AS Den Haag, “Nationale-Nederlanden” of “NN” en de natuurlijke persoon die de aanmoedigingsvideo heeft ingestuurd, hierna te noemen "Deelnemer".

1. Deelname
1. Deelname aan de actie is gratis;
1.2 Deelname verloopt via de actiepagina op www.hardloopsupporter.nl.

2. Onderwerp van de overeenkomst
2.1 Nationale-Nederlanden is rechthebbende van de actiepagina. Nationale-Nederlanden verschaft aan Deelnemer een niet- exclusief recht tot toegang van de actiepagina.

3. Persoonsgegevens
3.1 Nationale-Nederlanden of de door haar aangewezen verwerker verwerkt persoonsgegevens van Deelnemer voor de doeleinden van de Actie. Hoe we met uw persoonsgegevens om gaan leest u in onze privacy statement.
(https://www.nn.nl/Privacy.htm)

4. Intellectueel eigendom
4.1 De deelnemer behoudt, ook na het moment van inzending, de bij hem of haar berustende (intellectuele eigendoms-)rechten;
4.2 De deelnemer verschaft vanaf het moment van inzending aan Nationale-Nederlanden een kosteloos en onbeperkt gebruiksrecht onder meer voor publicatie van de inzending en het daarvan onderdeel uitmakende video-, foto- en audiomateriaal, in de breedste zin van het woord, waaronder, in ieder geval doch niet uitsluitend, het gebruik voor alle mogelijke media, onder meer internet en landelijke dag- en weekbladen wordt verstaan.

5. Uitsluitingen
5.1 Nationale-Nederlanden behoudt zich het recht om ingestuurde aanmoedigingsvideo’s van supporters uit te sluiten van de actie, wanneer deze ongepaste, hinderlijke, lasterlijke, beledigende, bedreigende, inbreuk makende, onbehoorlijke of onrechtmatige beelden, teksten, onderwerpen, namen, materialen of informatie bevatten;
5.2 Nationale-Nederlanden is niet aansprakelijk voor enige schade (gevolgschade daaronder begrepen) veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website.

6. Uitvoering van de actie
6.1 Nationale-Nederlanden kan niet garanderen dat de ingestuurde aanmoedigingsvideo door de deelnemer ook daadwerkelijk getoond wordt tijdens de NN Marathon Rotterdam op zondag 14 april 2024;
6.2 De Actie loopt van dinsdag 26 maart tot en met zondag 14 april 2024 21:00 uur;
6.3 Nationale-Nederlanden is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de getoonde aanmoedigingsvideo’s tijdens de NN Marathon Rotterdam op zondag 14 april 2024.

7. Overige bepalingen
7.1 Nationale-Nederlanden sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit;
7.2 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing;
7.3 Een geschil is aanwezig indien een van beide partijen zulks stelt. In het geval partijen niet tot een onderlinge oplossing van het geschil kunnen komen, is de Rechtbank Rotterdam exclusief bevoegd over het geschil te oordelen.